İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİNDE ENLER VE İLKLER, ÖZELLİKLERİ (İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİNDE)

İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİNDE ENLER VE İLKLER, ÖZELLİKLERİ İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİNDE

İSLAMİYET ÖNCESİ İLK TÜRK DEVLETLERİNDE ENLER VE İLKLER

-Türk adı M.S. VI. yüzyılda ilk defa Göktürk Devleti'nde kullanılmıştır.
-Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır.
-Hunlar tarihte ilk defa bütün Türkleri bir bayrak altında toplamışlardır.
-Türk tarihinde bilinen ilk topluluk İskitlerdir.
-Avrupa Hunlarının ilk hükümdarı Balamir'dir.
-Avrupa Hunlarının en güçlü dönemi Atilla dönemidir.
-Türk tarihini aydınlatan ilk yazılı kaynaklar VIII. yy.'da Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Yazıtları'dır.
-İlk defa din değiştiren Türk devleti Uygurlardır.
-Avarlar İran'daki Sasaniler’le birlikte iki defa İstanbul'u kuşatmışlardır.
-İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır.
-Türgişlerin bilinen ilk hükümdarı Bağa Tarkan'dır. Kendi adına para bastıran ilk Türgiş hükümdarıdır.
-Türk tarihinin  ilk bağımsızlık savaşını  Göktürkler vermişlerdir.
-Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa (Batı) Hun devletidir.
-İlk Türk devlet teşkilatlanması ve askeri teşkilatlanma Mete Han tarafından yapılmıştır.
-Oğuzların yerleşik yaşama geçmelerini sağlayan en önemli etken İslamiyeti kabul etmeleridir.
-Türklerde ilk düzenli orduyu Mete Han kurmuştur. Bilinen ilk Türk kadın hükümdar Tomris'tir.
-Kırgızlar Moğol hakimiyetini kabul eden ilk Türk kavmidir.
-En uzun Türk destanı Manas Destanı’dır ve Kırgızlar'a aittir.
-Göktürkler kendi adları ile anılan ilk Türk alfabesini bulmuşlardır.
-Orta Asya Türkleri'nin bir tek bayrak altında toplandıkları ikinci dönem Göktürkler dönemidir.
-Türkler ilk kez Uygurlar'la yerleşik hayata geçmeye başladılar.
-Sözlü Türk edebiyatının en zengin olduğu alan "destanlar" dır.
-Tarihte bilinen büyük Türk devletleri Oğuzlar tarafından kurulmuştur.
-Türk boyları içerisinde en aktif ve en etkili boy Oğuzlardır.
-Hazarlar Hz. Osman Devri'nde Müslümanlarla karşılaşmışlar ve ilk Türk - Müslüman savaşlarını yapmışlardır.
-Tarihte bilinen ilk atlı göçebe topluluk İskitlerdir.
-Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Hunlar tarafından kurulmuştur.
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: