Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün Anlamı

Türk Dil Kurumunun (TDK) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde bu sözün anlamı şu şekildedir: Fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlatan bir söz.
 Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözü nereden gelmektedir?
 
Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün hikayesi
Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün Anlamı

Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün Hikayesi:

Bilindiği gibi Bolu Beyi, babasını kör edince oğul yani Köroğlu Bey'e baş kaldırır.
Köroğlu’nun dillere destan, hızlı, atılgan, akıllı yağız bir atı vardır ve bu güzel at birileri tarafından çalınır. Bunun üzerine kahramanımız Köroğlu bütün civarı arar tarar; ancak atı ortalarda yoktur. Bu durumu haber alan bazı tanıdıkları Köroğlu'na "Bir de İstanbul’daki pazarları dolaş" diye telkinde bulunurlar. Böylelikle Köroğlu, İstanbul'a atını aramak için gelir. İstanbul’da pazarları dolaşırken birden atına rastlar. Köroğlu, atı satışa çıkaran pazarcıya “Şu ata bir bineyim hele!” der. Pazarcı da bu isteği kabul eder. Köroğlu ata binince at, eski sahibini kokusundan tanır ve şahlanıp dört nala oradan uzaklaşır. Bu durum üzerine dövünen pazarcıya ihtiyarın biri yaklaşır, elini pazarcının omzuna koyarak “Ah evlat! Atı alan Üsküdar’ı geçti. O kişi Köroğlu’ydu, yani atın gerçek sahibi” der…
Bu hikayeden de bu söz bize miras kalmıştır. Fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlayan insanlar Atı Alan Üsküdar'ı Geçti derler...

Dini Tasavvufi Halk Şiiri

Tasavvuf düşüncesine bağlı olan şairlerin oluşturdukları şiirler bu şiir geleneği içerisinde değerlendirilmektedir. 

Dini Tasavvufi Halk Şiirinin Özellikleri

 * Bu şiir geleneği Türkler Anadolu'ya gelmeden önce başlamıştır. Dini tasavvufi halk şiiri geleneğinin kurucusu olarak Hoca Ahmet Yesevi kabul edilir.(Onun oluşturduğu şiirler olan hikmetler ile)

 * Dini tasavvufi halk şiiri, tasavvuf düşüncesini halka yaymayı amaçlamıştır.

 * (Yukarıdaki maddeye dayanarak) Bu şiir geleneğinin dili oldukça açık ve sadedir. Halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. 

 * (Yukarıdaki maddeye dayanarak) Bu şiir geleneği divan şiirine göre daha çok insana ulaşmıştır.

 * Genellikle hece ölçüsü kullanılmış; ancak yer yer aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 
Dini Tasavvufi Halk Şiiri
Dini Tasavvufi Halk Şiirinin Özellikleri

 *  Dini tasavvufi halk şiirinde ilahi, nefes, şathiye, nutuk, deme, devriye gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
İlahiler dini tasavvufi halk şiirinde en çok kullanılan nazım şeklidir. Allah'ı öven şiirlere denir.Dörtlükler halinde oluşturulur.
Nefesler, daha çok Bektaşi çevrelerinde söylenen ilahilerdir.
Şathiyelerde çözülmesi zor ifadelerle dini konular hafife alınmıştır. Mizahi bir üslup kullanılır. Dalga geçer gibi görünse de aslında hikmetli sözlerdir.
Tarikata yeni girenlere tarikat kurallarını ve adabını öğretmek için nutuklar yazılmıştır.

 * Dini tasavvufi halk şiiri toplumsal bir işlev görmüş ve Anadolu'daki düzenin sağlanmasında önemli rol oynamıştır.

 * Şiirlerin çoğu tekkelerde zikir esnasında söyleniştir.

 * Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi temalar işlenmiştir.

Köy Seyirlik Oyunları

Geleneksel Türk tiyatrosunun çeşitlerinden biri olan köy seyirlik oyunları, köylerde ve kırsal bölgelerde; köyün meydanında sergilenen, sözlü geleneğe bağlı tiyatro türüdür. 

Köy seyirlik oyunlarının genel amacı güldürüdür. 

Sevgi ,yoksulluk, savaş gibi konular da bu oyunlarda işlenebilen konulardan bazılarıdır.

Köy seyirlik oyunlarında destan döneminden kalma izler bulmak da mümkün olmaktadır.

Köy seyirlik oyunlarında görev alan oyuncular, profesyonel tiyatrocular değildir. Bu kişiler genellikle o köyde yaşayan, amatör tiyatroculardır.

koy seyirlik oyunlari senaryosu
koy seyirlik oyunlari
Köy seyirlik oyunlarının senaryosu belli değildir. Diyaloglar, kalıplaşmış sözler ve doğaçlamalar şeklindedir. Bütün bunlarla beraber müzik de köy seyirlik oyunlarında etkin bir şekilde kullanılır.


Bugün 12 Mart. Yani İstiklâl Marşımızın kabul edildiği gün.  İstiklâl Marşımız, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (1. Meclis) milli marş olarak kabul edildi.
 Biz de sizlere İstiklâl Marşımız ile ilgili pek bilinmeyenleri sıralamaya çalıştık.
İşte İstiklâl Marşımızın pek bilinmeyen özellikleri:
İstiklal Marşımızın Pek Bilinmeyen yönleri
İstiklal Marşımızın Pek Bilinmeyen Özellikleri

1- İstiklâl Marşımız, divan edebiyatında kullanılan aruz ölçüsü ile kaleme alınmıştır. İstiklâl Marşımız, aruz ölçüsünün Fe'ilâtün/ Fe’ilâtün/ Fe’ilâtün/ fe'ilün kalıbı ile yazılmıştır.

2- İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy bu şiiri "Kahraman Ordumuza" hitaben yazmıştır.

3- İstiklâl Marşımiz 571 hece ve 1453 harften oluşmaktadır. 

4- İstiklâl Marşımız 10 kıta ve 41 dizeden meydana gelmektedir.
Her duyduğumda tüylerimi diken diken eden, gözlerimi dolduran, her harfinde bir şehidimizi hatırlatan, bayrağımızı hatırlatan dünyanın engüzel ve en anlamlı milli marşı: İstiklâl Marşımız.
İstiklal Marşı dinle
İstiklal Marşımız - Mehmet Akif Ersoy


Mihri Müşfik Hanım Kimdir?

Mihri Müşfik Hanım, 1886 senesinde İstanbul'da doğmuş bir Türk ressamdır. Mihri Müşfik Hanım, "Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam" olarak bilinir. Mihri Müşfik Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir portresini yaptığı bilinmektedir. 

Döneminin önemli ressamlarıyla (örneğin İbrahim Çallı) yakın dostluk kurduğu gibi Servet-i Fünun şairlerinden Tevfik Fikret ile de dost olan Mihri Müşfik Hanım, Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) şairlerinin şiirlerini resimleyerek  bir “Edebiyat-ı Cedide Resmi”  diğer adıyla "Servet-i Fünun Resmi" yarattı.

Mihri Müşfik Hanım, yoksullukla geçen yaşlılığı sonrası 1954 yılında Amerika'da New York şahrinde vefat etmiştir. Kendisi pek çok kadın ressamın yetişmesine öncülük etmiştir.

Mihri Müşfik Hanım

Mihri Müşfik Hanım Kimdir?

 

milli edebiyat sanatçıları, ZİYA GÖKALP KİMDİR, ZİYA GÖKALPİN EDEBİ YAŞAMI, ZİYA GÖKALPİN ESERLERİ, ZİYA GÖKALPİN ÖNEMİ


ZİYA GÖKALP (1876-1924)


Ziya Gökalp, Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan bir fikir adamı ve bu sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçıdır. Türk ulusunun din, dil, ahlâk, edebiyat yönlerinden aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanan Ziya Gökalp, eserleriyle Türk milliyetçiliğinin sınırlarını çizmiş, "Millî Edebiyat"ın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Gökalp'in Türkçülük anlayışı, dil, edebiyat, din, ekonomi, güzel sanatlar ve siyaset alanlarını kapsar. "Turancılık" ideolojisini de savunmuştur.
ziya gokalp edebi kisiligi
Ziya Gökalp Kimdir?
Edebiyatı, bu fikirlerini yaymak için, bir araç olarak kullanmıştır. Sanat yapma kaygısı yoktur. Eserlerinin didaktik yönü ağır basmaktadır. Şiir ve nesir alanında eserleri vardır. Destan, masal ve makaleler de yazmıştır. Dile büyük önem vermiştir. Eserlerini sade bir dille yazmıştır. Türk dilinin gelişmesi yolunda çaba sarf etmiştir. Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasından, Türkçeleşmiş kelimelerin de artık Türkçe sayılmasından yanadır. Ona göre millî vezin hece veznidir.

Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat  

Düzyazıları: Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-Muasırlaşmak-İslâmlaşmak, Malta Mektupları.
divan edebiyatı söz sanatları, irsali mesel nedir, leffü neşr nedir, seci yapılır, tsöz sanatları, türk edebiyatındaki söz sanatları, 

Türk edebiyatında sıkça kullanılan söz sanatlarından yedi tanesini bu yazımızda açıklıyoruz.
 
1- Tezat (Karşıtlık): Birbirine
zıt kavramların aynı cümlede veya birarada kullannaktır.

2- Tariz (İğneleme): Bir kişiyi iğneleme, bir konu veya kişi ile alay etme ya da bir sözün tam karşıtını kastetme sanatıdır.

3- Tekrir (Tekrarlama, Yineleme): Bir sözü birkaç kez tekrar etmek anlamına gelir.

4- Seci: Düz yazıda cümle içinde ya da cümle sonlarında kafiyeli sözler kullanma sanatıdır.

5- İrsal-i Mesel (Güzel söz aktarma): Dizelerde bir atasözünü veya bir özdeyişi aktarmaktır.
söz sanatları
söz sanatları
6- İstifham (Soru sorma): Bir cevap beklenmeden soru sorma sanatıdır.

7- Leff ü Neşr (Sıralı uygunluk): Bir dizede iki ya da daha fazla kavramdan bahsettikten sonra diğer dizede onlarla ilgili benzer veya zıt sözleri kullanma sanatıdır.

Aşkı Memnu Özeti- Halit Ziya

Aşki Memnu ozeti
Aşkı Memnu Özeti
"Aşkı Memnu" adlı eser sadece Halit Ziya UŞAKLIGİL'in değil aynı zamanda Türk Edebiyatının da en önemli eserlerinden biridir. Eserdeki kahramanlardan biri olan Adnan Bey, kırk beş yaşındadır. Biri kız, öteki erkek olmak üzere iki tane küçük çocuğu vardır. Kendisi mutluluğu bulmak için ikinci bir izdivaç (evlilik) yapmaya karar verir. Kitapta Adnan Bey'in bu izdivaçla işlediği büyük hatanın hikayesi anlatılır. Adnan Bey’in bu yeni evlendiği genç ve güzel karısı Bihter, İstanbul’un meşhur simalarından Firdevs Hanım’ın kızıdır ve Adnan Bey’e sırf zenginliğinin hatırı için verilmiştir. Fakat bu zenginlik onun ihtiyaçlarını gidermiyor, sürekli Adnan Bey’in yalısında bulunan Behlül isimli genç ve macera arayan bir yeğen vardır; bu yeğen, yengesinin kalbinde “memnu(yasak) bir aşk” uyandırır. Fakat Behlül bundan çabuk bıkarak gene ‘eski hayatına döner, bu maceracı hayattan da bıkınca Adnan Bey’in kızı olan Nihal’i sever, onunla evlenmek üzere hazırlanırken Bihter’in aşkını müdafaa için aldığı vaziyet üzerine bu macera duyulur. Bihter intihar eder, Behlül kaçar; Nihal de, eskisi gibi, o kadın gelmeden önce olduğu gibi babasıyla mesut olmaya çalışır.
 Roman TRT tarafından dizi haline getirilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda da Kanal D tarafından tekrar televizyon dizisi haline getirilmiş ve milyonları kendine hayran bırakmıştır.

Ortaöğretim (lise) öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen 100 edebi eser:

Liselerde okuyan değerli öğrenci arkadaşlarımız için Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı yüz temel edebi eseri sizlerle paylaşıyoruz...TÜRK EDEBİYATI
1
• M. Kemal Atatürk
-Nutuk
2
• Kutadgu Bilig’den Seçmeler

3
• Dede Korkut Hikayeleri

4
• Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler

5
• Mevlana
-Mesnevî’den Seçmeler
6
• Nasreddin Hoca Fıkralarından seçmeler

7
• Divan Şiirinden Seçmeler

8
• Halk Şiirinden Seçmeler

9
• Evliya Çelebi
-Seyahatnâmesi’nden Seçmeler
10
• Kerem ile Aslı

11
• Samipaşazade Sezai
-Sergüzeşt
12
• Halit Ziya Uşaklıgil
-Mai ve Siyah
13
• Hüseyin Rahmi Gürpınar
-Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
14
• Ahmet Rasim
-Şehir Mektupları
15
• Ahmet Hikmet Müftüoğlu
-Çağlayanlar
16
• Ömer Seyfettin
-Hikâyelerden Seçmeler
17
• Mehmet Âkif Ersoy
-Safahat
18
• Ahmet Haşim
-Bize Göre
19
• Yahya Kemal Beyatlı
-Eğil Dağlar
20
• Yahya Kemal Beyatlı
-Kendi Gök Kubbemiz
21
• Abdulhak Şinasi Hisar
-Boğaziçi Mehtapları
22
• Ruşen Eşref Ünaydın
-Diyorlar ki
23
• Yakup Kadri Karaosmanoğlu
-Kiralık Konak
24
• Yakup Kadri Karaosmanoğlu
-Yaban
25
• Refik Halit Karay
-Memleket Hikâyeleri
26
• Refik Halit Karay
-Gurbet Hikayeleri
27
• Halide Edib Adıvar
-Sinekli Bakkal
28
• Halide Edib Adıvar
-Mor Salkımlı Ev
29
• Reşat Nuri Güntekin
-Anadolu Notları
30
• Reşat Nuri Güntekin
-Çalıkuşu
31
• Falih Rıfkı Atay
-Çankaya
32
• Falih Rıfkı Atay
-Zeytindağı
33
• Faruk Nafız Çamlıbel
-Han Duvarları
34
• Nazım Hikmet
-Memleketimden İnsan Manzaraları
35
• Şevket Süreyya Aydemir
-Suyu Arayan Adam
36
• Memduh Şevket Esendal
-Ayaşlı ile Kiracıları
37
• Peyami Safa
38
• Peyami Safa
-Fatih-Harbiye
39
• Nihad Sami Banarlı
-Türkçe’nin Sırları
40
• Ahmet Hamdi Tanpınar
-Beş Şehir
41
• Ahmet Hamdi Tanpınar
-Sahnenin Dışındakiler
42
• Samiha Ayverdi
-İbrahim Efendi Konağı
43
• Necip Fazıl Kısakürek
-Çile
44
• Sabahattin Ali
-Kuyucaklı Yusuf
45
• Ahmet Kutsi Tecer
-Şiirler
46
• Ahmet Muhip Dıranas
-Şiirler
47
• Âşık Veysel
-Dostlar Beni Hatırlasın
48
• Orhan Veli
-Bütün Şiirleri
49
• Cahit Sıtkı Tarancı
-Otuzbeş Yaş (Bütün Şirleri)
50
• Kemal Tahir
-Esir Şehrin İnsanları
51
• Orhan Kemal
52
• Sait Faik Abasıyanık
53
• Sait Faik Abasıyanık
-Hikâyelerinden Seçmeler
54
• Halikarnas Balıkçısı
-Aganta Burina Burinata
55
• Kemal Bilbaşar
-Cemo
56
• Samim Kocagöz
-Kalpaklılar
57
• Tarık Buğra
58
• Necati Cumalı
-Tütün Zamanı
59
• Rıfat Ilgaz
-Karartma Geceleri
60
• Orhan Hançerlioğlu
-7. Gün
61
• Fakir Baykurt
-Kaplumbağalar
62
• Faik Baysal
-Drina’da Son Gün
63
• Abbas Sayar
-Yılkı Atı
64
• Haldun Taner
-Hikâyelerinden Seçmeler
65
• Oğuz Atay
-Bir Bilim Adamının Romanı
66
• Aziz Nesin
-Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
67
• Sabahattin Kudret Aksel
-Gazoz Ağacı
68
• Yusuf Atılgan
-Anayurt Oteli
69
• Cemil Meriç
-Bu Ülke
70
• Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL
-Gençlerle Başbaşa
71
• Naki Tezel
-Türk Masalları
72
• Salâh Birsel
-Boğaziçi Şıngır Mıngır
73
• Bahattin Özkişi
-Sokakta
DÜNYA EDEBİYATI
74
• Beydeba
-Kelile veDimne
75
• Eflatun
-Devlet
76
• Eflatun
-Sokrates’in Savunması
77
• Sadi
-Gülistan
78
• Servantes
-Don Kişot
79
• Balzac
-Vadideki Zambak
80
• Viktor Hugo
-Sefiller
81
• Goethe
-Faust
82
• Daniel Daefo
-Robenson Cruzoe
83
• Dostoyevski
-Suç ve Ceza
84
• Gogol
85
• Turgenyev
-Babalar ve Oğullar
86
• Tolstoy
-Savaş ve Barış
87
• Gustav Flaubert
-Madam Bovary
88
• Charles Dickens
-İki Şehrin Hikâyesi
89
• Knut Hamsun
-Açlık
90
• Jack London
91
• Rabindranath Tagore
-Gora
92
• Ernest Hemingway
-Çanlar Kimin İçin Çalıyor
93
• William Faulkner
-Ses ve Öfke
94
• İvo Andriç
-Drina Köprüsü
95
• Paniat İstrati
-Akdeniz
96
• John Steinbeck
-Fareler ve İnsanlar
97
• M Selimoviç
-Derviş Ve Ölüm
98
• Cengiz Dağcı
-Onlar da İnsandı
99
• Cengiz Aytmatov
-Beyaz Gemi
100
• Cengiz Aytmatov
-Gün Olur Asra Bedel

lise ogrencileri icin 100 temel eser
Ortaöğretim (Lise) Öğrencileri İçin MEB Onaylı Yüz Eser