11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı11. Sınıf  Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, Test Yöntemiyle hazırlanmış 11. Sınıf  Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, Çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmış 11. Sınıf  Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

........................................ ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR
 
11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

1)  1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?
A)Tanzimat/ Servet-iFûnun/ Milli Edebiyat/
Fecr-i Âti / Cumhuriyet
B)Servet-i Fûnun/Tanzimat/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
C)Fecr-i Ati/ Servet-i Fünun/ Milli Edebiyat/ Cumhuriyet/ Tanzimat
D)Tanzimat/ Fecr-i Âti/ Servet-i Fûnun/ Milli Edebiyat/ Cumhuriyet
E)Tanzimat/ Servet-i Fûnun/ Fecr-i Âti/ Milli Edebiyat/ Cumhuriyet

2)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C) Hikâye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

3)Milli Edebiyat akımı 1911 yılında (I)  Ömer Seyfettin (II) ve Ali Canip’in (III) çıkardıkları “Yeni Mecmua” (IV) dergisi ile başlar. Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği,(V) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A)I         B)II         C)III         D) IV            E) V

4)Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Refik Halit Karay
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halide Edip Adıvar

5)Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı”, “Ey Türk Uyan”, “Tan Sesleri” tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp

6)Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
B)İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
D) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

7)Tanzimat Dönemi Türk şiirinde ……….. ölçüsü kullanılırken Milli Edebiyat Dönemi şiirinde ………….. ölçüsü kullanılmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri  getirilebilir?
A)Aruz-Serbest          B)Serbest-Aruz       C)Hece-Serbest       D)Aruz-Hece      E)Serbest-Hece

8)Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde yabancı kökenli sözcükleri sıkça kullanmışlardır.
B) Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Servet-i fünun şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür.
E) Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir.

9)Ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihçiliğinin öncüsüdür. Fecr-i Âti’den Milli Edebiyat’a katılmış yazarlardandır. “Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Araştırmaları, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar” gibi eserleri vardır.
Yukarıda hangi edebiyat tarihçimizden söz edilmektedir?
A)Ahmet Hamdi Tanpınar   B)Nihat Sami Banarlı
C)Mehmet Fuat Köprülü        D) Cevdet Kudret
E) Vasfi Mahir Kocatürk

10) Ahmet Mithat’ın zamanında çok okunan ve sevilen bir romancı olmasının nedenleri çeşitlidir. Karışık olayları merak uyandıracak bir biçimde düğümleyip çözmedeki başarısı, sade bir dille yazması, halkın alışık olduğu meddah ağzını romana uygulaması bu nedenler arasında sayılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi A. Mithat’ın bu parçada sözü edilen özelliklerinden biri değildir?
A)Karmaşık durumları ilgi uyandıracak bir sona götürmesi
B)Kolay anlaşılır bir dil kullanması
C)Halkta okuma isteği uyandırmak amacıyla yazması
D)Okuyucunun ilgisini canlı tutması
E)Türk halk tiyatrosunun özelliklerinden yararlanması

11) I. Araba Sevdası   ( Recaizade Mahmut Ekrem)
II. Mai ve Siyah   ( H. Ziya Uşaklıgil)
III.  Sergüzeşt       ( Sami Paşazade Sezai)
Bu eserlerin ortak özeliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatro türünde yazılmaları
B) Aynı akımdan etkilenmeleri
C) Tanzimat yazarlarına ait oluşları
D) Aynı konuyu ele almaları
E) Toplumu eğitmek amacıyla yazılmış olmaları

12)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde kullanılan dil oldukça ağırdır.
B) Toplumsal konuların yanında bireysel konular da işlenmiştir.
C) Millî kaynaklara yönelme gerçekleşmiştir.
D) Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma yoluna gidil­miştir.
E) Konu seçiminde yerlilik esas alınmıştır.

13) Modern Türk romanının kurucusudur. Roman, öykü, tiyatro, anı türünde yapıtlar vermiştir. Romanlarında ağır bir dil kullanmıştır. Dili öykülerinde daha sadedir. Yapıtlarında Fransızca sözdizimini andıran bir tutum görülür. Edebiyatımızda ilk mensur şiir denemeleri ona aittir. Eserlerinden bazıları “Aşk-ı Memnu”, “Mai ve Siyah”tır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Halide Edip Adıvar
E) Refik Halit Karay

14) Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç olarak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil, topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir.
Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tanzimat Dönemi
B) Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedîde)
C) Fecr-i Âti
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Dönemi

15) I.Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
II.Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
III.Bu dönem  sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.
IV.Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan  seçilmiştir.
V.Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.
Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?
A) I. ve II.           B) II. ve III.            C) III. ve IV.
D)  IV. ve V.                               E) II. ve V.

16)  I. Mehmet Emin Yurdakul
      II. Orhan Pamuk
     III. Halide Edip Adıvar
     IV. Namık Kemal
Yukarıdaki sanatçılardan hangisi ya da hangileri Milli Edebiyat Döneminde eser vermişir?
A)Yalnız I          B)Yalnız III               C) I ve III
D) II ve IV           E)Hepsi

17)     Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;
           Sinem, özüm ateş ile doludur.
           İnsan olan vatanının kuludur.
          Türk evladı evde durmaz giderim.
Yukarıdaki dörtlüğe hakim olan duygu nedir?
A)Doğa sevgisi        B)Millet sevgisi         C)Okul sevgisi
D)Kitap sevgisi            E)Memleket özlemi

18)Yukarıdaki dörtlüğün kafiye şeması ağaıdakilerden hangisidir?
A)abab       B)abbb      C)aabb        D)abba       E)aaab

19)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni düştüğü kötü durumdan kurtarmak amacıyla ortaya atılan fikir akımlarından biri değildir?
A)Batıcılık           B)Kuzeycilik       C)İslamiyetçilik
D)Osmanlıcılık         E)Türkçülük

20) Güzel dil Türkçe bize,
      Başka dil gece bize.
      İstanbul konuşması
      En sâf, en ince bize.
Yukarıdaki dörtlüğü özetleyen cümle hangisidir?
A)Türkçemizi sevmeli, korumalı ve güzel kullanmalıyız
B)Dilimizdeki yabancı sözcükleri sık kullanalım
C)Yabancı sözcükler dilimize zarar vermez
D)Yabancı bir dil öğrenmeyelim


CEVAPLAR:
1   E         2    E      3    D      4    B      5     A     6     D     7    D     8  C          9   C       10  C      11 E       12  A      13    A    14  A     15  B      16  C       17   B     18   E     19   B     20  A


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...