12.SINIF EDEBİYAT 3. YAZILI-12.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM3.YAZILI-12.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI-12.SINIF EDEBİYAT 3.YAZILI SORULARI


   12.SINIF EDEBİYAT 3. YAZILI,12.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM3.YAZILI,12.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI,12.SINIF EDEBİYAT 3.YAZILI SORULARI, YAZILI, 12.sınıf edebiyat, LİSE 4. SINIF EDEBİYAT YAZILISI SORULARI, LİSE SON EDEBİYAT SINAVI,lise 4 2.dönem edebiyat sınavı,lise son 2. dnem edebiyat sınavı, 

       12.SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

             Bâğ-ı âlemde yüzün mânendi bir gül isteyip
             Cüst u cû edip gezer gülzârı bülbül şâh şâh   (Avnî)
           ( Bülbül, dünya bahçesinde yüzüne benzer, bir gül bulma arzusu ile gül bahçesini araştırarak dal dal   gezer.)
          1-Yukarıdaki beyitte hakikî bir hadisenin meydana gelmesi, hayalî ve güzel bir sebebe bağlanarak                             yapılan sanatın adını yazınız  ( 12 P )2-……, Milli Edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçilik anlayışlarına karşı olarak ortaya çıktılar. Bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalıştılar. İlkelerini samimiyetlik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar. ……., bu topluluğa bağlı santçılardan biridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?(7)
A) Garipçiler – Orhan Veli Kanık
B) Yedi Meşaleciler – Ziya Osman Saba
C) Beş Hececiler – Enis Behiç Koryürek
D) İkinci Yeniciler – Cemal Süreya
E) Genç Kalemler- Ziya Gökalp

3-1950’li yıllarda ortaya çıkan şiir akımında amaç; Türk şiirinde değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş bulmaktı. Sanatçılar; bireyin yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzlukları gibi temalara ağırlık verdiler. Şiirin işçiliği ile ilgilendiler; biçimi üzerinde yoğunlaştılar.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen akımın sanatçıları arasında yer almaz?(7)
A) Cemal Süreya
B) Edip Cansever
C) Turgut Uyar
D) Atilla İlhan
E) Ece Ayhan

4-Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?(7)
A) Orhan Veli – Birinci Yeni
B) Cevdet Kudret – İkinci Yeni
C) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale
D) Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni
E) Edip Cansever – İkinci Yeni


5-“Ölçüye, kafiyeye ve şairaneliğe karşı çıkarak küçük insan dünyasını, her türlü süsten arınmış bir dille anlattı. Toplumsal bozuklukları yerden alaycı şiirler de yazdı. Onun sayesinde hayatta ne varsa hatta basit bir insanın nasırına kadar her şey şiire konu oldu.”
Yukarıda hangi şairden bahsedilmektedir?(7)
A) Cahit Sıtkı
B) Oktay Rıfat
C) Orhan Veli Kanık
D) Turgut Uyar
E) Sezai Karakoç


6-Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” topluluğu için söylenemez?(7)
A) Söyeyişe anlamdan daha çok önem vermişlerdir     
B) Muski ve anlatım zenginliğini ön planda tutmuşlardır.    
C) Yedi Meşalacilere bir tepki olarak doğmuşlardır.
D) Eşyayı,görünümü,insanoğlunu sürrealistlerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.     
E) Şiirde metafizik,felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir


7-Atilla İlhan ve Ahmet Oktay gibi şairlerin öncülüğünü yaptığı bu edebiyat hareketinde kapalı,şairane söyleyişe özen gösterilmiştir.Şiir ağırlıklı olarak gelişen bu akımın adını yapıtların yayımlandığı dergiden gelmektedir.hem garip akımına hem de ikinci yeniye tepki göstermişlerdir.

 Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?(7)
A) Yedi Meşaleciler                   
B) Hizarcılar         
C) Beş hececiler
D) Maviciler                     
E) Milli Edebiyatçılar


8-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?(7)
A) Anadolu’ya ve halka yönelme önem kazanmıştır.                 B) Sanatçıların dili genellikle sadedir.
C) Şiirde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Eserlerde kurtuluş savaşı’nın etkileri görülür.
E) Şiirlerde Divan edebiyatı nazım şekillerine çok fazla yer verilir.


9-Yazarın "Kiralık Konak" ve "Nur Baba"dan sonra yayımlanan eseri, "Hüküm Gecesi"dir. Bu roman II. Meşrutiyet sonrası parti çekişmelerine dayandırıl­mıştır. Özellikle İttihat ve Terakki yönetimine karşı girişilen savaşı anlatır. Romanın başkahramanı olan gazeteci Ahmet Samim, giriştiği savaşta yenilir ve Sinop'a sürgün olarak gönderilir.
Bu parçada eserleri hakkında bilgi verilen sanat­çı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Halide Edip Adıvar  D) Refik Halit Karay  E) Halit Ziya Uşaklıgil

10- Öykü ve oyun yazarıdır. Eserlerinde çağının sorunlarını ortaya koymuş, eser kişilerinden hareketle çözümler de sunmuştur. Epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?(7)
A)    Orhan Asena
B)    Refik Erduran
C)    Turan Oflazoğlu
D)    Haldun Taner
E)    Turgut Özakman

11- Edebiyatımızda “Halikarnas Balıkçısı” olarak bilinen sanatçımızın asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?(7)
A)    Memduh Şevket Esendal
B)    Sait Faik Abasıyanık
C)    Mustafa Necati Sepetçioğlu
D)    Cevat Şakir Kabaağaçlı
E)    Turan Oflazoğlu

12- Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (15 puan)
(   ) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan başarılı epik şiirler yazmıştır.
(   ) İkinci Yeni şiirinin önemli isimlerinden olan Cahit Külebi, şiirde anlam kapalılığını savunmuştur.
(   ) İsmet Özel, ilk dönemlerinde İkinci Yeni etkisiyle yazmasına rağmen asıl kimliğini toplumcu şiirle bulmuştur.
(   ) Attila İlhan, şiir dışında farklı edebi türlerde eser vermemiştir.
(   ) İkinci Yeni şiiri imgesel yoğunluk ve anlam kapalılığı bakımından divan şiirine benzer.

13- Sezai Karakoç’un şiir anlayışı hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder